Anmeldelser / Reviews 2015

Himmelgåder og kosmiske dansende
Om Jette Reinerts fabulerende billedverden

Nogle gange kan billedkunstnere i deres værker fange noget, der minder om det, videnskabsfolk beskæftiger sig med. I hvert fald ligner Jette Reiners malerier påfaldende det billede af universet, som den moderne atomfysik er nået frem til. Bevares, der er selvfølgelig ingen fabeldyr og dansende kvinder i sommerkjoler i den uendelige kosmiske nat, men de fantastiske væsener, som befolker Jette Reinerts lærreder svarer til de stjernebilleder og konstellationer af Løven, Skytten, Pegasus, Store Bjørn og Plejaderne, som mennesker dannede i deres bevidsthed ved at kigge op på himlen. Nej, det der passer så godt med astronomernes moderne univers, er forestillingen om en evig vekselvirkning, en evig cyklus mellem kaos og orden. Som universitet blev skabt ved ”The Big Bang” for 13,8 milliarder år siden, som galakser, planeter, sorte huller, meteorer, kometer og i sidste ende livet på jorden er skabt af eksploderende stjerner, fødes Jette Reinerts malerier af en spontan eksplosion. En klat på lærredet, der som en sort Roscharch-plet kan udvikle sig fra formløst kaos til de færdige billeder, hvor grafisk orden og præcision giver modspil til de fabulerende former og figurer. For yderlige at understrege sammenligningen er malerierne fulde af små klynger af sorte pletter, der ligner det kosmiske støv, som svømmer rundt deroppe i kosmos. Kaos og orden, altså. I modsætning til andre kunstnere lader Jette Reinert imidlertid ikke sine fabulerende former overtage hele billedfladen. Store dele af bomulds- eller hørlærredet står umalede tilbage. Virkningen er en rolig og neutral baggrund for de frodige figurer, der nærmest dansende knopskyder sig hen over fladen. Hvor disse figurer er udtryk for en fri og utæmmet fantasi, viser såvel de store nøgne partier som de grafiske bjælker og den gentagne brug af et skakternet mønster en disciplin, som binder kompositionen sammen i en perfekt dynamisk balance. Øjet udsættes ikke for et konstant sansebombardement, men for en ligeværdig kamp mellem vitalistisk energi og velgørende ro. Også på en anden måde balancerer Jette Reinert to modsatrettede principper. Hos mange kunstnere ser man enten et illusionistisk rum med perspektiv eller en helt flad todimensional komposition. Jette Reinert arbejder med begge principper. Formerne kan synes at ligge præcist på ”overfladen” af lærredet for så pludseligt at blive mødt af tredimensionale figurer. Dette sker især i det skakbrætmønster, som udgør en hestekrop eller en kjole. Formerne minder om de optiske illusionistiske mønstre, som de såkaldt kinetiske malere med Victor Vasarely i spidsen lavede i 1960´erne, og som man bl.a. kan se eksempler på på Louisiana. Hos Jette Reinert afbryder disse mønstre ”handlingen”. Blikket ligesom suges ned i en ny dimension, og man mister bogstaveligt talt overblikket i den sugende malstrøm. Også her kan man sammenligne med kosmiske fænomener, nemlig de sorte huller, der har så stor en masse, at de suger selv lyspartiklerne til sig og i øvrigt opfører sig på en måde, som endnu ikke er blevet forklaret tilfredsstillende at astronomer og atomfysikere. Gåder er der stadig masser derude i verdensrummet. Gåder er der også i Jette Reinerts malerier. Her behøver vi heldigvis ingen forklaring. I stedet kan vi nyde det frodige, fantasifulde spil, vi ser i billederne. De spontane fortætninger og fortyndinger, alle fabelvæsenerne, de kosmiske dansere, stjernefugle og himmeljockeyer, som myldrer frem i de eventyrlige malerier. Her er kaos og orden ikke diametrale modsætninger, men hinandens frugtbare forudsætning. Det er bare at digte med.

Sky Riddles and Cosmic Dancers
About the fantastical imagery of Jette Reinert

Sometimes, artists can capture something in their work that reminds you of science. Certainly, Jette Reinert’s paintings are remarkably similar to the concept of the universe that particle physics has reached. Of course, there are neither mythical creatures nor dancing women in sommer dresses in the infinite cosmic night. But the fantastical creatures that populate her canvases are the equivalent of the constellations of Leo, Sagittarius, Pegasus, Ursus Major and the Pleiades that humanity formed in its consciousness by looking up at the sky. No, what matches the astronomers’ modern universe is the concept of an eternal exchange, an eternal cycle of chaos and order. Just as the universe was created by the Big Bang 13.8 billion years ago as galaxies, planets, black holes, meteors, comets and in the end life on Earth was created by exploding stars, so too Jette Reinert’s canvases are created by spontaneous explosion. A blot on the canvas, which like a Rorschach ink blot can evolve from formless chaos to the finished picture where graphic order and precision is a counterpoint to the fantastical shapes and figures. To underline the comparison even further, the paintings are full of small clusters of black spots similar to the cosmic dust swimming around in the cosmos. So then – chaos and order. Unlike other artists, Jette Reinert doesn’t let her fantastical shapes take over the entire canvas. Large expanses of the cotton or linen canvas are left unpainted. The effect is a calm and neutral background for the luscious figures that almost seem to dance across the surface. Where these figures are the expression of a free and untamed imagination, both the large unadorned planes as well as the graphic bars and the repeated use of a checkerboard pattern show a discipline that ties the composition together in a perfect dynamic balance. The eye isn’t subjected to a constant barrage of sensory overload, but to an equivocal fight between vital energy and soothing calm. Jette Reinert also balances two opposing principles in another way. With many artists, you see either an illusionist space with perspective or a completely flat two-dimensional composition. Jette Reinert works with both principles. Her shapes may appear to lie precisely ’on the surface’ of the canvas and suddenly meet three-dimensional figures. This is especially remarkable in the checkerboard pattern that shapes a horse’s body or a dress. The shapes are reminiscent of the optical illusion patterns the kinetic painters led by Victor Vasarely created in the 1960s, which can be seen at the Louisiana Museum. With Jette Reinert, these patterns interrupt the ’story’. The gaze is almost sucked into a new dimension, and you literally lose your focus in the maelstrom. Here too, one can compare it to cosmic phenomena, namely black holes whose mass is so great, even light particles are sucked into it and incidentally behave in a way not even astromers or particle physicists are able to explain. There are plenty of riddles left in the universe. There are riddles in Jette Reinert’s paintings, too. Luckily, we need no explanation here. Instead, we can enjoy the luscious, imaginative game we see in the paintings. The spontaneous condensations and dilutions, all the mythical creatures, the cosmic dancers, star birds and sky jockeys emerging in these fabulous paintings. Here, chaos and order are never diametrically opposed, yet each is the prerequisite of the other. All you have to do is imagine along with them.